Home

Втори обучителен модул по проект “София- град на многообразието”

Проведе се Втори обучителен модул по проект “София- град на многообразието”, който се изпълява от Столична община и Асоциация за развитие на София, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни по схема BG EIF 2009/01.
В него участие отново взеха Ергин Емин- председател на гр. сдр. “ЕВЕТ”, Семра Якуб- зам. председател, Айрин Ибрямова, Яшар Фуат, Халил Садула и Мюмин Емин- членове на сдружението.
Обучението се проведе в к.к. “Боровец” на 16- 17 Май 2011г., х-л “Янакиев”.
Целта на втория модул бе да предостави информация за управленските подходи в областта на интеграцията на граждани на трети държави на национално и на местно равнище. Представени бяха Национаната стратегия на Р. България по миграция и интеграция, настоящата имиграционна картина в страната и в София, работния план за интеграция и интернационализация на Столична община.по време на дискусията бяха представени досегашния опит на СО в областта на интеграция на ГТД, както и добри практики от други европейски градове и региони и тяхната приложимост у нас.
Гост лектори на обучениято бяха Доц. Анна Кръстева, директор, Център за миграционни изследвания и Надя Николова, Директор на Дирекция „Европейски програми”, СО.
В интерактивната вечер бе представена афганистантската общност в София от специалния гост д- р Салем.
Основната цел на този модул бе да да повиши уменията на обучаващите се в областта на консултиране и провеждане на политики и мерки за интеграция на ГТД: формиране и мотивиране на екипи, ефективно провеждане на заседания, поддържане на ефективна вътрешна и външна комуникация, търсене на информация.