Home

Обучителен семинар в Ахелой

На 05 и 06 септември в комплекс „Марина Кейп“ – Ахелой, област Бургас, гражданско сдружение ЕВЕТ проведе обучителен семинар на тема: „Превенция и противодействие на терористични атаки и извънредни ситуации“. Семинарът бе част от ежегодния летен събор на организацията в комплекса. При откриване на форума г-н Ергин Емин, председател на гражданско сдружение „ЕВЕТ“ подчерта, че темата е актуална и обучението е изключително навременно, предвид събитията в международен план, особено през последната годна, и че както населението, така и институциите в регионален и национален план, следва да бъдат подготвени за реакция при кризисни ситуации. Изтъкната беше важността на превантивните мерки за осигуряване на защита и сигурност на хората по места.
Средата за сигурност в Европа и света значително се промени през последните години. В тази обстановка всички български граждани следва да са запознати с превенцията и противодействието на терористичните атаки и да са подготвени за реакция в извънредни ситуации в селата и градовете на страната.
В презентацията на проф. Дойков „Терористични атаки в населените места. Превенция и противодействие“, бяха анализирани редица въпроси, касаещи целите на тероризма в населените места. Участниците бяха запознати с различните нива на противодействие на тероризма и с обосновката на конкретните мерки, които трябва да се предприемат, за недопускане на терористични атаки. Доц. Борисов представи: „Предели на самоотбраната и регламентираните от закона последствия“ и „Психофизически модел за самозащита и оцеляване на населението при извънредни ситуации“. Целта на това бе придобиване от участниците на основни теоретични познания в областта на правото, психологията, криминологията, като се изградят и практически умения за реагиране и справяне с екстремалните ситуации в ежедневието. Лекторите разиграха ситуации на психо-физическия модел за оцеляване и чрез практически занятия, в работа по групи.
Проектът е част от партньорството между сдружение „ЕВЕТ“ и фондация „Конрад Аденауер“ за защита на общодемократичните принципи при осъществяване на политиката за социално-икономическа интеграция на малцинствата в България. Преследваната цел е дългосрочна – миналите през такова обучение биха могли да предадат знанията и наученото в семинарите на други представители на населението от своите села и градове.
 
 

                                                                                                           екип ГС ЕВЕТ