Home

Нов проект-Интеркултуралният диалог- отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България

Гражданско сдружение “EВЕТ” ( Европейска визия за етническа толерантност) стартира работа по проект „Интеркултуралният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”., финансиран от Центъра за европейски изследвания-Брюксел и фондация» Конрад Аденауер». Този проект продължава опита и знанията натрупани от работата по проект на ЕВЕТ за Междуетническите отношения в Р. България- разбирателство, сътрудничество и интеркултурен диалог” реализаран с помощта на фондация “Конрад Аденауер” Бългрия през 2011г..

Целта на проекта е да въведе идеята за интеркултуралния диалог, като отговор на нарастващите напрежения между общностите в България породени от ситуацията на бедност, отсъствие на политики за младите хора, провал на образователните институции да развиват у младите хора демократични ценности и умения за толерантност, сътрудничество и участие. В този смисъл проектът цели да идентифицира в 6-те планови региона на страната граждански активни млади лидери от местните културни общности, да работи систематично с тях в развиването на знания и умения, които да им позволят компетентно и успешно да работят по изграждането на меджукултурния диалог в своите региони. Целта на проекта е да даде възможност на местни формални и неформални лидери от смесени етнически райони в България да влязат в диалог и развият умения за толерантност, сътрудничество и участие при решаване на съвместни проблеми. Чрез развитие на нови знания и умения ще се изгради лидерски капацитет за устойчив междукултурен диалог, който ще бъде основа за повишаване на социалния капитал (доверието) по места.

Метода на работа е „учене чрез преживяване”, където външни експерти (от ролята на изследователи, модератор

и, лектори и наставници) създават ситуация на интензивна работа в малки и големи групи и чрез своите интерпретации и насочващи изказвания формират у обучаемите нови социални умения. По повод на различни работни задачи групите излъчват най-подготвените участници в ролята на лидери, които назовават проблемите свързани с междуетническия диалог и пораждат идеи за тяхното решаване под формата на проекти, политики и инициативи на местно ниво.

Проектът стартира през месец март. Проведени бяха 6 фокус групи със заглавие: "Общуване и културна идентичност" в София,Русе,Шумен,Плевен,Огняново,Асеновград и Котел. На следващия етап се проведоха 2 регионални конференции, работни семинари-"Интеркултурален диалог и развитие на общности- -в Южна България- 13 и 14.07.2012г. в гр.Банско и в Северна българия-27 и 28.07.2012г в гр.Русе.

В последния етап ще се проведе Голямата национална конференция на тема: "Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност", която е насрочена за 27-28.10.2012г., гр.Шумен.Финал на проекта е изготвянето и отпечатването на Наръчник за интеркултуралния диалог в България на български,английски,немски и турски езици.

Екип на ЕВЕТ