Home

Необходима е нова стратегия за идентифициране на проблемите и за тяхното решаване

                                                            Декларация

от участниците в Национална конференция
„Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност”
27-28.10.2012 г., гр. Шумен

 

Гражданско сдружение „ЕВЕТ” (Европейска Визия за Етническа Толерантност) е неправителствена организация, целяща да насърчи диалога между етническите общности в България с цел спазване на техните права и зачитане на техните граждански интереси. В синхрон с ценностите и целите на сдружение ЕВЕТ за насърчаване на междукултурния диалог и реализацията на проект „Интеркултуралният диалог- отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”, се проведе конференция, на която бяха повдигнати редица важни въпроси. Ключовите теми около които се организира дебатът бяха въпросите за развитие на идентичността на различните общности, превенцията на междуетническите напрежения, политиките и типа лидерство, които могат да насърчат интеркултурния диалог между етносите в България.
 
            Нашата позиция е, че въпреки наличието на неголям брой етнически групи в България, цари привидно спокойствие под рамката, на която има множество казуси на етническо напрежение. От тази гледна точка, ЕВЕТ се опита да очертае стратегия на рамка за идентифицирането на проблеми и даването на препоръки за разрешаването им.
Очертаха се следните типове проблеми:
1)      Все още Възродителният процес оказва значително влияние върху начина, по който родителите, засегнати от него, възпитават децата си;
2)      Все още въпреки полагащите се усилия от младите представители на малцинствата, те трябва да постигат свръх резултати, за да имат равен старт;
3)       Много често социалните и етническите неравенства се използват от политическите партии за насаждане на напрежение;
4)      Все още политическата система е твърде консервативна, не предлага активно включване на малцинствата в политиката за вземане на решения;
5)      Продължава скритият дневен ред в образователната система, все още има примери за форми на дискриминация в училищното образование;
6)      Все още съществува злоупотреба с лидерството за насаждане на етническо напрежение;
 
На база на гореизброените проблеми, идеите зад, които застанаха участниците в конференцията са следните:
1) Образованието възпитава мнозинството за обучаване и учене за капацитет в интеркултурален диалог ;
2) Информираност за опознаване на други етноси, традиции, култури;
3) Създаване на пространства на диалог между мнозинството и малцинството;
 
Ние, като представители на гражданско сдружение ЕВЕТ смятаме, че за да се случат всички тези промени в създаването на интеркултурален диалог е необходимо включването на повече млади и позитивно мислещи хора чрез създаването на интерактивен диалог между общностите. Това може да се осъществи чрез осъществяването на проекти, дейности, създаващи среда за интеркултурален диалог.
 
Гр. Шумен                                                                                                          28.10.2012 г.