Home

Структура

 

 

Структура на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”

/Европейска Визия за Етническа Толерантност/

 

                        Управителен съвет:

 

             Председател                              - Ергин Емин                                         

             Заместник - председател         - Семра Якуб                                                    

             Секретар                                   - Таирюмер Мюмюн                                          

 

 

                        Контролен съвет:

 

             Председател                                 - Хикмет Сюлейман

             Член на КС                                   - Евгени Янев

             Член на КС                                   - Нигяр Осман

 

 

                        Регионални координатори:

 

             Североизточен регион                   - Ахмед Науманов

             Северен – централен регион         - Мастън Есиров

             Северозападен регион                    - Илко Искренов

             Югоизточен регион                         - Юксел Малкоч

             Южен – централен регион           - Сабри Чобан

             Югозападен регион              - Зюлфин Колашов

             София-област                                 - Яшар Фуат

 

 

Председатели на клонове:

           

             Разград                                              - Бранимир Фиданов

             Търговище                                        - Хатидже Барабунова

             Бургас                                               - Хикмет Сюлейман

             Кърджали                                        - Мехмед Мюмюн

             Хасково                                            - Юксел Малкоч

             Шумен                                              - Неджметин Хюсню

             Силистра                                         - Джан Дуралов 

             Варна                                                 - Мюнюр Хюсмен

             Русе                                                    - Айдън Демирджиев

             Свищов                                            - Мастън Есиров

             Пловдив                                           - Мехмед Сеидходжа

             Враца                                                 - Есад Рамадан

             Пазарджик                                         - Шукри Якубов

             Благоевград                                       - Стефан Хаджиев

             Сливен                                              - Шериф Куванджъ

             Севлиево                                         - Сузан Садъкова

             Плевен                                               - Гюнай Ходжаджиков

             София – град                                     - Сюлейман Ени

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                      Секретари на клонове:

 

             Разград                                               - Недялко Коцев

             Търговище                                         - Николай Дяков

             Бургас                                                - Вели Исмаилов

             Кърджали                                         - Севтин Реджеб

             Хасково                                             - Нурай Дуран

             Шумен                                               - Себайдин Нурханов

             Силистра                                          - Гюнай Сали

             Варна                                                  - Тюркян Динар

             Русе                                                     - Аксун Ебазерова

             Свищов                                             - Елиз Караманлиева

             Пловдив                                            - Къймет Шерифова

             Враца                                                 - Седиха Мустафа

             Пазарджик                                         - Ружди Курбан

             Благоевград                                        - Хасан Илан

             Сливен                                               - Хасан Коджаюсуф

             Севлиево                                          - Мехмед Айдън

             Плевен                                                - Айхан Османов

             София – град                                      - Христина Божинова

 

 

Младежки дейности – национална координация:

 

             Председател Младежки дейности - Айрин Ибрямова

             Зам.- председател Мл. дейности     - Йелис Еролова

             Зам.- председател Мл. дейности     - Мюмин Емин

              Зам.- председател Мл. дейности     - Бранимир Бранимиров

             Секретар Мл. Дейности                   - Юммюш Ени

 

 

    Координатори Младежки дейности /по клонове/:

 

             Разград                                              - Жесмин Алиев

             Търговище                                        - Исмаил Куванджи

             Бургас                                               - Денислава Топалова

             Кърджали                                        - Юмит Салимехмед

             Хасково                                            - Елиз Дуран

             Шумен                                              - Сема Мехмедова

             Силистра                                         - Денис Дениз

             Варна                                                 - Джейлян Джелилова

             Русе                                                    - Мерлин Демирджиева

             Свищов                                            - Бюлент Есиров

             Пловдив                                           - Енурие Нурай

             Враца                                                 - Антония Искренова

             Пазарджик                                         - Филиз Яшарова

             Благоевград                                       - Хюсеин Барабунов

             Сливен                                              - Зилха Кокой

             Плевен                                               - Тюляй Хюсеинова

             София – град                                     - Мерал Емин

 

 

*УС + КС + Регионални координатори + Председатели на клонове + Младежки дейности /НК/ = НКС /НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ на ГС„ЕВЕТ”/