Home

Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ“ЕВЕТ”

2015 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружението с нестопанска цел – Гражданско сдружение ЕВЕТ, наричано по-долу за краткост - “Сдружението”, е юридическо лице, което се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност, насочена към развитието и утвърждаването на ценностите, както и защита на човешките права в гражданското общество на Р.България.

Чл.2. Сдружението съобразява своето място в активното гражданско общество за извеждане на Европейската визия на България като систематично работи за опазване на етническата толерантност, религиозните, културни и  духовни ценности приемайки и прилагайки  Общоевропейските практики за това.

Чл.3. Сдружението разбира смисъла на етническата  толерантност , като  зачитане, приемане и  оценяване на богатото многообразие от култури в нашия свят и на всички форми и начини за проява на човешката същност. Толерантността е хармония в различието.. Тя е не само морален дълг, но и политическа и правна потребност.  Толерантността е душата на Европа.

Чл.4 Във визията си за етническата толерантност Сдружението се ръководи от приетата  на 16 ноември 1995 г. от 28-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж - Декларация за принципите на толерантността и общочовешкото разбиране за достойнство, свобода, равенство, солидарност, човешки права и справедливост.

Чл.5. Сдружението приема, че малцинствеността е социален факт, който се конструира в отношенията между хората и че малцинственият статус на индивидите и групите в обществото може да бъде основан на всякакъв тип „другост“ - етническо различие, вероизповедание, инвалидност, бедност, жертва на насилие, емигрантски статус и други.

Чл.6. Сдружението счита, че обменът на културни идентичности би преодолял негативизма на мнозинството към хора, които имат различен малцинствен статус. Културата разкрива вкусовете, ценностите и морала на различните етнически и религиозни общности, което позволява на хората да общуват като уникални линости. Културното и религиозно различие е ценно, то въплъщава мъдрост и толерантност.

Чл.7. Сдружението смята, че за постигане на пълноценен междукултурен диалог е необходимо преодоляване на вътрешните бариери. За целта са нужни образование и икономически просперитет. Етичните норми на поведение са заложени вътре в културата. Тя е определящ фактор за просперитета на общностите и индивидите, поддържана и възпроизвеждана от образователните институции. Държавата следва да насърчава междукултурния обмен чрез стимули и регулации.

Чл.8. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения до размера на предвидените с този Устав имуществени вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.9./1/Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Гражданско сдружение ЕВЕТ, което наименование може да се изписва допълнително и на чужд език.


/2/ Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.10. Седалището на Сдружение с нестопанска цел Гражданско сдружение ЕВЕТ е гр.София, а адресът на управление е: гр.София, район „Триадица”, бул.”Витоша” №18, ет.6.

IV. ЦЕЛИ

Чл.11. Основните цели на Сдружението са:

·         Интеграция на малцинствените и религиозни общности и съблюдаване на правата им на територията на Република България.

·     Съдействие за повишаване чувствителността  на европейските, националните, регионалните и местните институции по проблемите на етносите,  малцинствените и религиозни общности в страната и активизиране на междукултурния диалог.

·         Предоставяне на възможности на местни формални и неформални общности от районите в Р. България с етнически хетерогенно население, да встъпят в конструктивен и толерантен диалог по проблеми и задачи, свързани с развитието на общността.

·         Изграждане на лидерски капацитет по места, като основа за повишаване на социалния капитал.

·     Идентифициране на проблемите, свързани с междуетническия и междурелигиозен диалог и мобилизиране на ресурсите на групите в обществото за тяхното решаване под формата на идеи за проекти, политики и инициативи на местно и национално ниво.

·         Иницииране създаването на Държавна агенция за толерантност към Министерски съвет на Р. България.

·         Създаване на подходящо пространство, което да даде възможност на малцинствените общности, включително уязвимите групи, за ползване на услуги, които обичайно отнемат значителна част от времето за тяхната реализация.

·         Разработване и реализиране на здравни и образователни програми, създаване на работни места, организиране социалното подпомагане на нуждаещите се граждани.

·         Приоритетно направление е работата с деца и младежи.

·         Осъществяване на младежки дейности и инициативи;

·         Решаване на проблемите и спазването на правата на децата и младежите;

·         Улесняване интегрирането на младите хора от малцинствените и религиозните групи в обществото, насърчаване на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация;

·    Развитие на интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други чрез участие в разработването на местни, регионални и национални концепции и стратегии ;

·        Участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми, фондове и финансиращи институции, свързани с дейността;

·         Подпомагане изграждането, ремонтирането и съхранението на религиозни, културни и исторически паметници на територията на Република България.

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.12. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

·       Създаване на  информационен център, който предлага услуги на етносите, малцинствените групи и младежите в страната и Европейския съюз и им предоставя информация за широк кръг от въпроси, като: свободно време, спорт, културни събития, жилищно настаняване, сдружения, временни работни места, професионално ориентиране и реализация.

·         Издаване на печатни и електронни материали;

·         Подготвяне на медийни програми и рекламни материали с образователна и информационна цел;

·    Изработване на икономически програми и проекти в регионите и общините за повишаване на квалификацията на младите хора от малцинствните и религиозни общности за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите им;

·       Участие в международни, национални, регионални и местни проекти по въпросите за правата на малцинствата, включително уязвимите групи и утвърждаване на устойчив модел за интеграцията им в социалната среда;

·         Утвърждаване на гражданския контрол върху спазването на малцинствените права от институциите на местно и национално ниво;

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.13. Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза – в полза на българската общественост, както и за общността на етническите турци и другите етнически общности в Република България.

VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.14. Предметът на дейност на сдружението е:

·         Организиране на конференции, семинари, културни и фолклорни празници;

  • Събиране и обобщаване на информация за регионалните проблеми на етносите и малцинствените общности и съдействие за тяхното реализиране.

·  Сътрудничество с бюрата по труда и службите за социално подпомагане, Инспекцията по труда и Районните поделения на здравноосигурителните каси и други институции на местно и национално ниво;

·       Изработване и реализация на проекти за финансиране на целите на сдружението от европейски, международни и национални финансови институции;

·      Защита правата на малцинствените и религиозни общности, чрез взаимодействие с органите на държавната, регионалните и местните власти;

·         Популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина;

·         Осигуряване на юридическа защита на представителите на различните етноси и младите хора при нарушени граждански права.

·         Осигуряване на организационно сътрудничество при управлението и ресурсното изграждане на клоновете на сдружението по места.

Чл.15. Сдружението не е ограничено със срок.

VIII. ЧЛЕНСТВО

Чл.16. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението;

Чл.17./1/ Членството в Сдружението е доброволно.

/2/ Кандидатът подава молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Кандидатите – юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и решение на управителните си органи за членство в Сдружението.
/3/ Управителния съвет на свое заседание разглежда постъпилите молби и взема решение с мнозинство от 2/3 от своя състав.Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.18./1/ Членовете на Сдружението имат следните права:

т.1. да участват в управлението на Сдружението;
т.2 да получават информация за неговата дейност;
т.3/ да се ползват резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав;/2/ Членовете на Сдружението са длъжни:
т.1. да спазват разпоредбите на този Устав;
т.2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
т.3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
т.4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав встъпителни и имуществени вноски;

Чл.19. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;

Чл.20. /1/Членственото правоотношение се прекратява:

т.1.С решение на Управителния съвет, след писмена молба от члена на Сдружението;

/2/При отпадане поради:
т.1/ невнасяне на установената встъпителна вноска в предвидения срок;
т.2 поради невнасяне или просрочване на 6 последователни членски вноски;
т.3 поради системно неучастие в дейността на Сдружението;
т.4.при изключване, с решение на Управителния съвет, по предложение на Контролния съвет, при нарушаване на Устава и уронване на престижа на Сдружението;
т.5.със смъртта или поставянето под запрещение, респ. прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението;
т.6.с прекратяване на Сдружението;

Чл.21. Обстоятелствата по чл.14, ал.2 се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението и отпадането се отразява в документацията на Сдружението;

Чл.22. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

X. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23. Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание на членовете/ОС/;
2. Управителен съвет/УС/;
3. Контролен съвет /КС/;
4. Координационен съвет /КОС/.

Чл.24./1/ Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

/2/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
/3/ Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.25./1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. приема правилник за вътрешните правила за работа на Сдружението;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, както и председател на Управителния съвет;
4. взема решение за регистрация и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. приема бюджет на Сдружението;
7. взема решение относно размера, дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
8. отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
9. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
10. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона или настоящия Устав.

Чл.26./1/ Общото събрание се свиква веднъж на всеки шест месеца от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета - 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, където се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
/4/ Към датата на обнародване на поканата писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член, при поискване.
/5/ Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство, а по чл.19 и т.9 с мнозинство 2/3 от всички членове, като в тези случаи не се допуска гласуване с пълномощие.
/6/ Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове.При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
/7/ Кворумът се установява от председателстващият събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола от него.

Чл.27./1/ Управителния съвет се състои от 3 /трима/ члена и се свиква на заседание от Председателя на УС най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

/2/ Управителния съвет и неговия председател се избира от Общото събрание с мандат от 3 /три/ години.
/3/ Управителния съвет:
1.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
2.приема и изключва членове;
3.разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав и на вътрешните правила на Сдружението;
4.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6.определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
7.определя адреса на сдружението;
8.приема правила за работата си;
9.взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
/4/ Всеки заинтересован член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие на закона, на този устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/5/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

Чл.28./1/. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението пред трети лица. Председателят се избира от Общото събрание.

/2/. Председателят на Управителният съвет няма право да извършва разпоредителни сделки и да обременява в тежести недвижимите имоти на Сдружението;

Чл.29./1/ Председателят на Управителния съвет:

1.организира, ръководи и контролира в съответствие с този Устав изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
2.представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица, както и пред държавните органи в страната и в чужбина;
3.назначава и освобождава от длъжност служители, работещи по трудови и граждански договори;
4.поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания на служителите;
5.командирова служители на Сдружението в страната и в чужбина;
6.изготвя годишния отчет и баланса на Сдружението и ги внася за утвърждаване в Управителния съвет;
7.приема заявление за членство в сдружението;
8.ръководи работата на Управителния съвет и води и поддържа книга, в която вписва протоколите от заседанията на Управителния съвет;
9.свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;

Чл.30. /1/ Контролният съвет /КС/ е орган на Общото събрание на Сдружението и се избира за срок от 4 /четири/ години. Състои се от 5 /петима/ членове на сдружението.

/2/ Контролния съвет осъществява цялостната контролно-ревизионна и сигнална дейност, съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет и тези, произтичащи от нормативни актове и вътрешните правила за работа на Сдружението.
/3/ При установяване на финансови, договорни или уставни нарушения, Контролният съвет сигнализира Управителния съвет и предлага свикване на Общото събрание.
/4/ Контролният съвет осъществява дейността си на основание на правилник, приет от Общото събрание.
/5/ Контролният съвет се отчита пред Общото събрание веднъж в годината.

Чл.31. /1/ Координационният съвет се състои от регионалните координатори, управителите на съдебно регистрираните клонове на Сдружението, избирани от Управителния съвет и членовете на Управителния съвет и Контролния съвет. Дейността на съвета е съвещателна и координационна, без право на разпоредителни правомощия по отношение имуществото на сдружението.

/2/ Управителният съвет определя броя на координаторите и вида на областите, в които ще осъществяват координационни функции.
/3/ Управителите на съдебно регистрираните клонове на Сдружението са членове на Координационния съвет по право.
/4/ Координаторите осъществяват своята дейност в следните региони, които се определят от Управителния съвет:
а/ Североизточен
б/ Северен - централен
в/ Северозападен
г/ Югоизточен
д/ Южен- централен
е/ Югозападен 

ж/ Национален координатор «Младежки дейности», избиран от Управителния съвет
/5/ Координационният съвет е постоянно действащ орган, чиито функции са насочени към координиране дейността на Сдръжението по клонове, обединени в региони и обобщаването им на национално ниво.
/6/ Координаторите на съответния регион упражняват координационни функции по отношение клоновете на Сдружението в териториалния обхват на региона. Националният координатор «Младежки дейности» упражнява координационни функции
с младежите-членове на младежката секция на Сдружението в цялата страна. Координаторите на определените териториални региони и националният координатор «Младежки дейности» поддържат постоянна връзка помежду си и с председателя на Управителния съвет на Сдружението.
/7/ Управителите на съдебно регистрираните клонове подпомагат дейността на координаторите, като предоставят поискани документи и информация, касаеща дейността на управлявания от тях клон.

XI. ОТЧЕТНОСТ

Чл.32. Дейността на Сдружението подлежи на независим одит по реда на Закона за счетоводството, ако са налице условията по чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.33. Всяка година Председателя на Управителния съвет изготвя годишно-отчетен доклад за общественополезната дейност, който предоставя в централния регистър при Министерство на правосъдието.

XІІ. КЛОНОВЕ

Чл.34. Сдружението има 22 /двадесет и два/ клона на територията на страната, със седалища както следва:

1.гр.Разград;
2.гр.Търговище;
3.гр.Кърджали;
4.гр.Бургас;
5.гр.Пловдив;
6.гр.Силистра;
7.гр.Шумен;
8.гр.Хасково;
9.гр.Враца;
10.гр.Сливен;
11.гр.Варна;
12.гр.Русе;
13.гр.Свищов;
14.гр.Пазарджик;
15.гр.Благоевград;
16.гр.Плевен;
17.гр.Ловеч;
18.гр.Добрич;
19.гр.Смолян;
20.гр.Севлиево;
21.гр.
Стара Загора;
22.гр.Ямбол.

Чл.35./1/ С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се създават нови клонове, извън посочените в предходния член, като и да се закриват;

/2/ Съгласно настоящия устав всички клонове и подразделения на Сдружението на територията на Р. България ще използват наименованието, а именно: Гражданско сдружение ЕВЕТ - клон (наименование на населеното място по регистрация), с цел тяхната идентичност.

Чл.36. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител, избран от Управителния съвет на Сдружението и извършват дейностите по чл.8 от настоящия Устав в района по тяхното седалище. В дейността си управителят на клона на Сдружението се подпомага от секретар, избран от Управителния съвет;

Чл.37. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл.38./1/ Управителния съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на управление на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства.


/
2/ Заявяването пред съответния съд на клонове, които се създават допълнително по решение на Управителния съвет, се извършва в едномесечен срок от датата на решението на Управителния съвет;


XIII. ИМУЩЕСТВО

Чл.39. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, както и други права, регламентирани от закона.

XIV. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.40./1/ Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, допълнителната стопанска дейност, предвидени в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

/2/ Сдружението отказва да приема дарение, когато те са под условие или тежести, които противоречат на неговите цели.
/3/ Общото събрание може да определя по вид и размер имуществени вноски на членовете, като с решението си посочва и начина на внасянето им.
/4/ Всички членове на Сдружението внасят еднократна встъпителна вноска от 5 лева при възникване на членственото им правоотношение и дължат членски внос в размер на 1 лев месечно, платим до 15 число на текущия месец.
/5/ При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

XV. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.41./1/ Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

1.издателска дейност;
2.извършване на консултантска дейност;
3.извършване на съвместна дейност и участие в граждански дружества, с цел подпомагане изграждането, ремонтирането и съхранението на религиозните, културните и историческите паметници на територията на Република България;
/2/ Сдружението може да извършва и друга стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, предвидена с настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Сдружението.
/3/ Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда,определени със законите, които я регулират.
/4/ Сдружението не разпределя печалба.

XVI. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.42. Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на настоящия Устав.

XVII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.43. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.44. Сдружението се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;
2.по решение на окръжния съд по седалище в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦXIX. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация при условия и ред, регламентирани в Търговския закон.

XX. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46. Ако е останало имущество, след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът не извършва неговото разпределение между членовете на Сдружението. Същото може да се предостави на друго юридическо лице с нестопанска цел, което има същата или близка нестопанска цел.

XXI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По предложение на Управителния съвет, с решение на Общото събрание Сдружението може да дарява имуществото си на физически или юридически лица.

§2. Сдружението има младежка секция, в която могат да членуват физически лица на възраст от 16 /шестнадесет/ до 30 /тридесет/ години. Управителният съвет приема правилник за дейността на младежката секция.

§3. Сдружението има кръгъл печат с надпис “ЕВЕТ” по средата,” ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ” и “СОФИЯ” по периферията.

§4. Сдружението издава карти на своите членове, които удостоверяват членственото им правоотношение в него.

§5. Сдружението ползва шрифтово изписване на наименованието си на български език - Гражданско сдружение  ЕВЕТ и графичен знак, регистриран по установения ред. В предвидените от закона случаи Сдружението има право да ползва латинска транскрипция на наименованието си.

§6. /1/ Настоящият Устав отразява промените, приети от Общото събрание, проведено на 17.02.2015г., в гр.София, в съответствие изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел по отношение на Сдруженията, осъществяващи общественополезна дейност.

/2/ Настоящият Устав, отразяващ приетите промени, отменя съществуващият до този момент Устав и се подписа от съдружниците, при спазване изискването за квалифицирано мнозинство.
/3/ Списъкът на съдружниците, приели промените и подписали настоящия Устав, представлява неразделна част от него.

§7. За неуредените в този Устав, случаи се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.